in't新品推广
[2008/6/13] 浏览 [619]

 

in't 一只新兴的运动品牌刚一露头脚,就被定位在高端品牌。此次活动是in't产品发布会,经销商积极订货的场面。
本次活动使用了舞台252M2,1200W电脑摇头灯18只,P64束光灯48只,特效烟机、泡泡机、彩泡等。
PA  音箱:
Turbosound   TSE211               16只
Turbosound   TSE218                 8只
PA周边设备
Crest audio  FA1201                   4台
Crest audio  7001                        4台
Crown  MA3600                          3台                                
Crest audio  7001                        3台
Crown  MA1200                          3台
Ramsa  C932                                1台
Soundtracs  solomidi24             1台
BSS  FCS310                                2台
Klark Tenik  DN360                    2台
XTA  231                                     1台
t.c.electronic  M-one                 1台
Yamaha  spx990                          1台
dbx  160A                                    2台
dbx  166A                                    3台
Drwamer  DS404                         1台
Drwamer  DS201                         1台
Shure  U2458                               2套
Sennheiser  ew500                      2只
Shure  SM58                                4只
Shure  SM57                                7只
Shure  Beta56                               1只
Shure  Beta52                               1只
Shure  SM98                                 2只
AKG  C391                                    3只
AKG  D112                                    1只
Tescam  MD310                           1台
Tescam  DA20                              1台
Tescam  CDA500                         1台